Vedtekter

 

VEDTEKTER FOR RØYSA SMÅBÅTHAVN SA

 

Stiftet 27.09.1989

Revidert og vedtatt på årsmøte 09.03.2015

 

 

 • 1 Foretakets navn: RØYSA SMÅBÅTHAVN SA

 

 • 2 Foretakets formål er bygging og drift av marina, salg av andeler, samt å være et sosialt fellesskap for medlemmene i tilknytning til båthavna.

 

 • 3 Forretningssted er i Agdenes kommune (Hegg, 7377 Mølnbukt)

 

 • 4 RØYSA SMÅBÅTHAVN SA`s styre skal bestå av 6 medlemmer valgt innenfor foretakets andelshavere.

 

Formann

Nestformann

Kasserer

Sekretær

Bryggeformann/styremedlem

Styremedlem

 

Styremedlemmer velges for 2 år.

 

Styret har den daglige ledelse, ivaretar foretakets interesser på beste måte, sammenkaller møter og behandler alle foreliggende saker. Møter skal avholdes så ofte som styrets leder eller to styremedlemmer finner det påkrevd. Sekretær i samråd med styrets leder forbereder sakene. Styret er beslutningsdyktig når mer enn 50 %, minimum 3 personer, er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styrets leder og kasserer har bankfullmakt hver for seg. Saker av vesentlig betydning skal fremlegges på årsmøte etter forslag fra styret.

 

Foretaket har ikke eget forretningskontor. Det sittende styret ved sekretær er ansvarlig for oppbevaring og ajourføring av selskapets dokumenter.

 

 • 5 Årsmøtet er foretakets høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

 

Innkallingen skjer skriftlig ved brev/ faks/e-post med minst 14 dagers varsel. Offentlig kunngjøring er ikke nødvendig.

 

Det ordinære Årsmøtet skal behandle:

 

 • Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 • Valg av møteleder og sekretær og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
 • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 • Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 • Valg av styre, revisor og valgkomité.
 • Godkjennelse av budsjett.
 • Fastleggelse av årlig leie.
 • Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamling.

 

 

Alle medlemmer kan sende inn forslag til saker for behandling på årsmøtet.

Stemmeberettige medlemmer er de som har betalt leie det siste året.

 

 • 6 Virksomheten.

Formålet er vedlikehold og drift av Røysa Småbåthavn. Innkreve årsavgift og salg av andeler. Være et sosialt fellesskap for medlemmene.

 

Samvirkeforetaket er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at de deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på annen lignende måte. Avkastningen blir værende i virksomheten. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

 

Ved eventuelle låneopptak i bank stiller alle andelshavere ansvarlig for sin respektive eierandel. Låneopptak skal godkjennes av årsmøtet.

 

Det betales ikke medlemskontingent, men årlig leie som fastsettes av årsmøtet. Den skal normalt dekke kostnader til drift og vedlikehold av marinaen. Ved spesielle behov, for eksempel ved mudring eller bygging/reparasjon av molo, kan årsmøtet bestemme at det kan innkreves et engangsbeløp.

 

Full årlig leie betales av andelseiere som har fått tildelt båtplass, uavhengig om det ligger båt i plassen eller ikke. Frist for betaling er 1. mai. Ved kjøp av nye andeler etter 1. juli, betales halv årsavgift. Dersom avgiften ikke blir innbetalt innen fristen, skal det sendes en skriftlig purring med ny frist, 1. juni. Blir heller ikke den overholdt, økes årsavgiften med 50%. Er avgiften ikke betalt innen 31.12. blir båtplassen nektet brukt.

 

 • 7 Båtplasser tildeles av en komité bestående av bryggeledere. Alle båtplassene er ikke like tilgjengelige og det er ulike dybdeforhold. Ved tildelingen skal det først taes hensyn til båtens størrelse og manøvreringsevne. Dernest skal ansiennitet i medlemskapet anvendes.

Maksimum båtbredde er 3,3 m. Større båter kan gis dispensasjon av årsmøtet.

 

 • 8 Kjøp og salg av andeler skal administreres av styret.

 

 1. 1.   Ved salg av andeler har foretaket forkjøpsrett til en pris tilsvarende 90 % av den verdi som fastsettes av Årsmøtet. Dersom foretaket ikke benytter forkjøpsretten, kan eieren selv skaffe ny kjøper. Prisen som avtales, er foretaket uvedkommende, men ny eier skal betale til foretaket en pris tilsvarende 10 % av den verdi av plassen som fastsettes av Årsmøtet. For å ha full oversikt over andelene skal all omsetning gå gjennom foretaket, selv om andelen selges av tidligere eier.
 2. Ved videresalg av andel fra foretaket til ny eier, betaler ny eier en pris tilsvarende 100 % av den fastsatte verdi. 10 % av beløpet overføres til drift av andelslaget.
 3. 100 % verdi er den verdi som hvert år blir fastsatt av årsmøtet.
 4. Det skal føres venteliste over kjøpere. Ventelisten skal inneholde dato, navn, adresse ev. medlem i foretaket.
 5. Ledig båtplass tildeles fortrinnsvis medlemmer etter ansiennitet på venteliste (dato for påmelding). Hytteeiere i nærliggende hyttefelt har forkjøpsrett. Hytteeiere som eier båt prioriteres.

Gammelt andelsbevis skal inndras (annulleres) ved videre salg. Dersom selger ikke betaler 10 % til RS går kravet til kjøper.

Ved salg/kjøp skal vedtektene følge andelsbeviset.

Det selges ikke nye båtplasser over 3 m.

 

 • 9 Overførsel av medlemskap

 

            Et medlemskap kan overføres til ektefelle/samboer/barn. Dette gjøres ved skriftlig henvendelse til Styret.

 • 10 Framleie er ikke tillatt av den enkelte andelseier. Dersom det er ledige båtplasser, kan disse leies ut av styret til inntekt for foretaket. Priser for utleie av ledig båtplass, fastsettes av årsmøtet. Styret kan utøve skjønn i spesielle tilfeller, for eksempel ved mindre gode plasser. Framleie kan skje for ett år av gangen. For lengre tidsrom må leieforholdet omsøkes årlig.
 • 11 Endringer av andeler

 

Dersom en andelseier ønsker større bredde på plassen enn 3 meter, må styret varsles i god tid. Hvis det er mulig å utvide plassen uten at det går utover andre plasser på samme brygge, kan tilleggsbredde kjøpes, Dersom denne utvidelsen ikke er mulig på den aktuelle brygga, kan en plass på andre brygger med ledig plass for utvidelse, benyttes.

 

Dersom en andelseier eier flere andeler, kan den ene utvides på bekostning av den andre, Som et eksempel kan den ene plassen utvides til 3,5 m, og den andre krympes til 2,5 m. Det vil da bli utstedt nye andelsbevis på 3,5 m og 2,5 m. Dersom den minste plassen ønskes utvidet, vil det kunne skje iht. det som er beskrevet i avsnittet ovenfor.

        

De nye bestemmelsene har ikke tilbakeførende kraft for de andeler og båtplasser som er gjeldende per 1.1.2014.

 

 • 12 Skader og ansvar

 

Skader som påføres andres båter og/eller materiell, skal erstattes av den som har forvoldt skaden.

Andelseierne plikter å tegne ansvarsforsikring for sine båter, som må kunne fremvises på oppfordring fra styret.

 

 • 13 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

 

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Foretakets medlemmer får igjen etter bruken de har gjort i foretaket.

 

 

Vedlegg til vedtekter for Røysa Småbåthavn SA

 

Priser for sesongen 2015

 

Årsmøtet fastsatte følgende avgifter:

 

Årsavgifter:

 

Båtplassbredde under                      2,0 m                         kr. 2500,-

Båtplassbredde mellom        2,0 m og 3,0 m                        kr. 3000,-

Båtplassbredde mellom        3,0 m og 3,3 m                        kr. 3500,-

 

Andelseiere med tildelt båtplass betaler full årsavgift selv om plassen ikke benyttes.

Andelseiere som ikke har båt i havna betaler kr. 1000,-.

Andelseiere med båt ute om vinteren betaler ekstra avgift på kr.1000,-

 

Frist for betaling er 1. mai. Ved kjøp av nye andeler etter 1. juli, betales halv årsavgift.

 

 

 

Ved kjøp av båtplasser er prisen:

 

Båtplassbredde       3,0 m  kr. 70000,-

Båtplassbredde        2,5m    kr. 50000,-

Båtplassbredde        2,0 m     kr. 30000,-

Ved kjøp av utvidet båtplass koster dette i tillegg kr 25000,- for 1 m og kr 15000,- for ½ m

 

Utleiepris for sesongen 2015 settes til kr.7000,-

For vinteren 2015/2016 settes avgiften til kr. 1000,-

Avgift for gjesteplasser kr. 100,- pr. døgn